Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process 7.-12.klasēm

Jaunjelgavā

2020.gada 30.oktobrī            

Kārtība, kādā tiek organizēts attālinātais mācību process 7.-12.klasēm  Jaunjelgavas vidusskolā

Izdota saskaņā ar Grozījumiem MK 2020.gada 9.jūnija noteikumos

 Nr. 360  "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" ,

 MK noteikumi Nr. 647, 27.10.2020.

 

 1. Mācību process tiek organizēts pēc 7.-12.kl. stundu saraksta.
 2. Mācību stundas notiek reālajā laikā. Stundas var tikt organizētas tiešsaistē.
 3. Katru dienu skolēni izpilda un iesniedz padarītos darbus līdz pl.15.00.
 4. Stundu plānu katrai dienai klases audzinātājs iesūta klases skolēniem e-klases pastā līdz pl.9.00.
 5. Mācību stundu organizēšanai tiek izmantotas sekojošas formas un metodes:
  • uzdevumi.lv
  • soma. lv
  • ZOOM tiešsaistes platforma, pieslēdzoties pēc stundu saraksta
 6. E-klases žurnālā tiek izdarīts ieraksts par stundas tēmu. Skolēniem veicamos patstāvīgos darbi tiek ierakstīti sadaļā ”uzdots”.
 7. Patstāvīgo darbu vērtējumus atspoguļo kā formatīvo vērtējumu mācību stundu žurnālā ar i/ni vai % .
 8. Ja darbi netiek iesniegti noteiktajā termiņā - līdz pl.15.00, tiek izdarīts ieraksts “n/v”.
 9. Ja skolēns ir saslimis ( tātad tiks iesniegta ārsta zīme), tiek izdarīts ieraksts “n”
 10. Individuālās konsultācijas pēc konsultāciju grafika notiek ZOOM vai WhatsApp tiešsaistes platformā, iepriekš vienojoties ar skolotāju par laiku.

 Kārtība stājas spēkā 2020.gada 30.oktobrī, ir spēkā līdz turpmākam rīkojumam.

 

Direktore                                 L.Mīlīga

 

KARTĪBA, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTS ATTĀLINĀTAIS MĀCĪBU PROCESS 7.-12.KLASĒM JAUNJELGAVAS VIDUSSKOLĀ