Kārtība, kādā notiks attālinātais mācību process 5. un 6.klasē no 2020.gada 7.-18. decembrim

Jaunjelgavā

 2020.gada 3.decembrī

Kārtība, kādā notiks attālinātais mācību process 5. un 6.klasē no 2020.gada 7.-18. decembrim

1.Mācību process tiek organizēts pēc 5. un 6.klases reālā stundu saraksta.

2.Mācību stundas notiek reālajā laikā no pl.8.50 līdz pl.14.45 ( atkarīgs no konkrētās dienas stundu saraksta)

3.Katru rītu līdz pl. 8.50 skolēni atver savu e-klases dienasgrāmatu. Visi ieraksti par dienas darbu skolēniem ir redzami  e-klases dienasgrāmatā.

4.Uz attiecīgo dienu uzdotos darbus skolēni no pl.8.50 izpilda un padarīto līdz pl.15.00, atnes uz skolu un ievieto 1.stāva plauktā savas klases nodalījumā.

5.Ja skolotājs ir uzdevis apjomīgāku darbu, kas nav 40 minūšu darbs un noteicis citu iesniegšanas termiņu, jāatnes un jāieliek plauktā nozīmētajā dienā laikā līdz pl.15.00.

6.Skolotājs informē skolēnus e-klases dienasgrāmatā, ka klases plaukta nodalījumā atstājis darba lapas vai citus materiālus papīra formā, kas jāpaņem.

7.Mācību stundu organizēšanai tiek izmantotas sekojošas formas un metodes:

  • soma.lv
  • uzdevumi.lv
  • ZOOM tiešsaistes platforma vai WhatsApp tiks izmantoti individuālajām konsultācijām.

8.E-klases žurnālā tiek izdarīti ieraksti par stundas tēmu. Skolēniem veicamie patstāvīgie darbi ir ierakstīti sadaļā ”uzdots”. Patstāvīgo darbu vērtējumus skolotājs atspoguļo kā formatīvo vērtējumu mācību stundu žurnālā ar i/ni vai % . Var tikt uzdoti pārbaudes darbi, kas vērtēti ballēs.

9.Ja skolēns nav iesniedzis noteiktajā termiņā uzdotos darbus, e-klases žurnālā tiek izdarīts ieraksts n/v. Nekavējoties klases audzinātājs vai direktora vietnieks izglītības jomā sazinās ar skolēnu un/vai skolēna vecākiem, lai noskaidrotu iemeslus un vienotos par darba izstrādes laiku

10.Ja skolēns ir saslimis un nevar mācīties, vecāki no rīta līdz pl.8.50 raksta kavējuma pieteikumu un pēc tam iesniedz ārsta izdotu apliecinājumu.

Direktore                                                              L.Mīlīga