Atskatoties uz 2020. gadu

Aizvadītais 2020.gads ir bijis sarežģīts, neierastu situāciju un smagu pārbaudījumu gads. Nemitīgo pārmaiņu virpulī tikām ierauti mēs visi – gan skolotāji, gan skolēni, gan visa sabiedrība kopumā. Bija jāpieņem kardināli jauni lēmumi vadoties pēc situācijas un jāmācās organizēt visu mūsu kopējo darbu attālināti. Tā bija jauna pieredze skolotājiem nodot zināšanas un vadīt mācību procesu klātneesot, skolēniem iemācīties sevi disciplinēt un būt atbildīgiem par sava darba rezultātiem, bet vecākiem sekot līdzi sava bērna dienas režīmam un viņa sasniegumiem. Ne velti skolas izvirzītās vērtības ir sadarbība, atbildība un radošums. Tās ir aktuālas, it īpaši šajā attālināta mācību procesa laikā.

Ar 2020./2021.mācību gadu spēkā stājās jaunie pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarti, kompetencēs balstīts mācību saturs 1.,4.,7.,10.klasēs. Nav jāiedziļinās šobrīd tā ieviešanas veiksmēs un neveiksmēs, jo mācību grāmatas un mācību materiāli vēl tikai tiek izstrādāti,  lai redzētu skolotāju garās darba stundas pēcpusdienā un vakaros, gatavojot mācību materiālus un liekot lietā visu savu radošumu un izdomu, lai sagatavotu mūsdienīgu mācību stundu, atbilstoši tās struktūrai un modelim. 

Aizvadītajā gadā esam domājuši par tiem virzieniem, kādus papildus vispārējai izglītībai varētu attīstīt mūsu skolā. Veicot izpēti par skolas absolventu tālāko mācību iestāžu izvēli pēc vidusskolas, balstoties uz aptauju rezultātiem, piedāvājām divus padziļināto mācību priekšmetu „izvēļu grozus”  valodu mācību jomā un dabaszinātņu mācību jomā. Tā kā nelielā skolēnu skaita dēļ nevarējām atvērt divas programmas 10. klasē, tad ņēmām vērā izglītojamo vēlmes un piedāvājām specializētos kursus uzņēmējdarbības pamatos, valsts aizsardzības mācībā un psiholoģijā.

Jaunjelgavas vidusskola divu gadu garumā iesaistījās pilotprojektā un aprobēja plānotā valstī jaunā mācību priekšmeta „Valsts aizsardzības mācība” saturu un pēc veiksmīgas tā aprobācijas 2020. gada 23.septembrī saņēma Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Goda rakstu „ Par uzņēmību un pašaizliedzīgu iesaistīšanos aizsardzības nozarei nozīmīgā valsts aizsardzības mācības pilotprojektā”, ko pasniedza Aizsardzības ministrs Artis Pabriks.

Šī programma palīdz sagatavoties studijām Aizsardzības akadēmijā, dienestam policijā, robežsardzē, Bruņotajos spēkos, ugunsdzēsības un glābšanas dienestā un citās valsts struktūrās. Mācību programma arī sniedz daudzas ikdienas dzīvē noderīgas prasmes un iemaņas – orientēšanos apvidū, pirmās palīdzības sniegšanu, prasmes un ieradumu uzturēt labu fizisko sagatavotību, audzina patriotismu, cieņu un mīlestību pret savu dzimto zemi.  Papildus tika piesaistīti lektori no Bruņotajiem spēkiem, Saeimas deputāti, citi speciālisti, kas jauniešiem programmas ietvaros vadīja nodarbības. Darbs pie šīs programmas realizēšanas turpinās, materiāltehniskā bāze tiek izmantota arī jaunsardzes vajadzībām.

Jaunjelgavas vidusskolai šis gads bija skolas darba izvērtējuma gads, kad decembrī gaidījām skolas akreditāciju. Skolas darba pašvērtējumā piedalījās gan skolotāji, gan vecāki, gan skolēni.

Veicot visu skolas darbā iesaistīto – gan skolēnu, gan skolotāju, gan vecāku  anketēšanu, varējām izvērtēt savas stiprās puses, uzlabojamās jomas un tālākās attīstības vajadzības. Skolas darbs septiņās jomās tika vērtēts laikā no 8. līdz 14. decembrim, kad, neskatoties uz attālināto mācību procesu, akreditācijas komisijas pārstāvji apmeklēja tiešsaistes mācību stundas Zoom platformā, piedalījās 1. un 4. klasēs videotiešsaistē vērojot latviešu valodas un matemātikas stundas. Nedēļas garumā notika sarunas ar skolas vadību, tikšanās ar Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāju un izglītības pārvaldes pārstāvjiem, Skolas padomi, Skolēnu pašpārvaldi, skolotāju kolektīvu. Tika novadīta virtuāla ekskursija pa skolu un tās teritoriju, sniegtas atbildes uz dažādiem ar mācību procesu saistītiem jautājumiem.

Skola ir nemitīgā izaugsmes un pārmaiņu procesā. Tāpat kā skolēni, arī skolotāji domā, vērtē, mācās, uzstāda sev jaunus mērķus. Mūsu, kā pedagogu, uzdevums ir jaunajam cilvēkam ielikt pamatu tam kompetenču kopumam, kuras pieprasa demokrātiskā sabiedrībā: mācīties, meklēt, domāt, sadarboties, būt atbildīgam par savu rīcību, adaptēties. Mēs patiesi priecājamies par skolēniem, kuri attālinātā mācību procesa laikā spēj sevi disciplinēt, laikus pieslēgties Zoom tiešsaistes stundām, ar atbildību veikt uzdotos mācību uzdevumus un laikus tos iesniegt novērtēšanai, izmantot individuālas konsultācijas saziņai ar skolotāju. Aicinu vecākus vērst uzmanību sava bērna dienas režīmam, pašdisciplīnai un nebaidīties prasīt no viņa rezultātus. Mēs visi zinām, ka tikai uzņemoties atbildību jau šodien, skolēns mācās būt patstāvīgs un lemtspējīgs nākotnē. Lai mums visiem izdodas!

Mēs patiesi lepojamies ar 2020. gada absolventu labajiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, kas skolai ļauj ieņemt augstu vietu Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā! Jaunjelgavas vidusskolas vadība ir saņēmusi uzaicinājumu uz balvu pasniegšanas ceremoniju Latvijas Nacionālajā bibliotēkā sakarā ar to, ka Jaunjelgavas vidusskola pilsētu vidusskolu grupā nominēta apbalvošanai par augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos angļu valodā un latviešu valodā! Paldies skolotājām Inesei Ermansonei un Indrai Čerjakai par ieguldīto darbu!

Atgriežoties savās darba un mācību vietās, katrs mēs vēlam viens otram visu to labāko, ko gribētu arī sev, patiesi un no sirds. Lai tas arī piepildās! Lai ikdienas steigā mēs spējam ieraudzīt līdzcilvēkus sev blakām un īstajā laikā pateikt īstos vārdus vai pasniegt palīdzīgu roku. Lai Jaunajā gadā mums visiem veicas – skolēniem zināšanu un dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē, skolotājiem novēlu labu veselību, izturību un prasmi mainīties šajā tik ātri mainīgajā pasaulē, vecākiem prasmi orientēties un būt atbalstam savam bērnam.

Paldies skolas kolektīvam par izturību un atbildīgo darbu skolas akreditācijas procesā, īpašs paldies domes priekšsēdētājam Guntim Libekam, Vairai Lejniecei, Evijai Vectirānei, Lindai Onužānei un Olgai Gaņinai, kā arī skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem Rebekai Kalnejai, Elīnai Vickopai, Sintijai Milovidovai un Tomasam Deinim.  Sirsnīgi pateicības vārdi Anitai Censonei par nesavtīgu, brīvprātīgu palīdzību dienesta viesnīcas inventāra atjaunošanā, paldies Uldim Zvirgzdiņam par eglīšu sagādāšanu sākumskolas klasēm, Lindai Onužānei ar ģimeni par egles skolas foajē sagādāšanu. Pateicos Baibai Rošānei un ēdnīcas kolektīvam par bagātajām pakām skolēnu ģimeņu atbalstam! Paldies visiem par atsaucību un sadarbību!

Lai Jaunais gads palīdz rast kopīgu ceļu uz mieru, saticību un labu prātu!

 

Lauma Mīlīga,

Jaunjelgavas vidusskolas direktore