Izlaidumu laiki

Izlaidumi Jaunjelgavas vidusskolā:

9. klasei – 11. jūnijā plkst. 18.00

12. klasei – 18. jūnijā plkst. 18.00

AWARD aktivitātes

 29.-30.aprīlī Alūksnē notika programmas AWARD pasākums "Roks var nebūt arī smags", kurā piedalījās arī mūsu skolas jaunieši. Tās bija reizē  mācības un  atpūta. Jaunieši apguva muzikāli mākslinieciskas prasmes Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Alūksnes Mākslas skolā, Ritma un mūzikas studijā: zīmēja, dejoja, muzicēja, iepazina pilsētu. Zināmās sportiskās aktivitātes mijās ar jaunām: orientēšanās nakts skrējiens prasīja gan veiklību, gan vērīgumu, gan domāšanu un spēju orientēties kartē un apvidū. Vislatvijas talkas dienā visi pasākuma dalībnieki stādīja mežu.
Prieks un gandarījums  bija lielāks par  nogurumu.

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

 

 

Jaunjelgavā

 

2011.gada 21.martā                                                                              Nr......

 

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē

 

  1. Ja izglītojamais nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki (norādot bērna uzvārdu un klasi) par to informē (laikā no plkst. 8:15) klases audzinātāju vai izglītības iestādes  lietvedi, kas ir ATBILDĪGĀ PERSONA:

 1.1. zvanot pa tālruni – 65152366 vai klases audzinātājas tālruni;

 1.2. nosūtot īsziņu – klases audzinātājai;

1.3. nosūtot e-pastu klases audzinātājai;

 1.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts klases audzinātājam.

 2. 1.-4.klases izglītojamā vecāki par bērna neierašanos informē klases audzinātāju, norādot bērna uzvārdu un klasi.

 3. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs izglītības iestādi (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā izglītības iestādei jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums.

 4. Sākoties pirmajai mācību stundai, ATBILDĪGĀ PERSONA – lietvede iziet pa klasēm un   reģistrē neieradušos izglītojamos un ievada skolas izveidotā šim nolūkam paredzētā kavētāju datu bāzē.

 5. Par neieradušos izglītojamo saraksta ievadīšanu KDB (Kavētāju datu bāze) ATBILDĪGĀ PERSONA ir lietvede, bet par apkopošanu un tālāko rīcību atbild izglītības iestādes direktora vietnieks mācību darbā.

 6. Ja izglītojamais nav ieradies izglītības iestādē uz mācību sākumu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, ATBILDĪGĀ PERSONA nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu KDB.

 7. Ja izglītojamais nav ieradies uz kādu nākamo (ne pirmo) mācību stundu un nav informācijas par neierašanās iemeslu, pedagogs nekavējoties par to informē ATBILDĪGO PERSONU. ATBILDĪGĀ PERSONA nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā, telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu, izdarot atbilstošu ierakstu KDB.

 8. Katra mēneša sākumā, klases audzinātājs rakstiski sniedz vecākiem informāciju par skolēna mācību sasniegumiem un kavētajām stundām. Ja izglītojamais neattaisnotu iemeslu dēļ ir kavējis mēnesī 10 un vairāk mācību stundas, izglītības iestāde ziņo pašvaldībai.    

 9. Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, izglītības iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

 10. Šie iekšējie noteikumi tiek publicēti izglītības iestādes tīmekļa vietnē. Katras klases audzinātājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem noteikumiem un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.

 

Direktore                                            L.Mīlīga

 

No sirds uz sirdi

10.martā skolā notika tradicionālais koncerts pensionāriem "No sirds uz sirdi".

Koncerts notika sirsnīgā gaisotnē ar pamatmoto "Katrai krāsai ir savs stāsts"

Pēc koncerta viesi pasēdēja pie tējas tases un cepumiem.